Revista de Educație tehnologică nr. 1-2 / 2003

 

 

1. PROIECTE DIDACTICE

Didactical projects

 

metodist prof. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol sunt prezentate proiectele didactice pentru cinci tipuri de lecții și câteva sugestii în legătură cu modalități care favorizează accesul elevilor către noțiunile cuprinse în programa școlară pentru disciplina Educație tehnologică și își propun accentuarea caracterului formativ al lecțiilor.

            Cuvinte cheie: lecție, comunicare, verificare-predare, priceperi și deprinderi tehnice, fixare-sistematizare, verificare și apreciere a rezultatelor școlare

 

Abstract: In this paper there are presented didactical projects for five types of lessons and suggested some possibilities which support pupils’ access to notions included in the scholar curriculum for Technological Education and emphasize training character of lessons.

Key words: lesson, communication, examination-teaching, technical skills and abilities, strengthening, systematization, examination and evaluation of scholar outcomes

 

 

 

2. INOVAȚIE, ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE ÎN VIAȚA COTIDIANĂ

Innovation, art and technology on everyday”s life

 

metodist prof. ing. Lenuța Mihăescu, metodist prof. Mariea Boz, mentor prof. Vasile Tudose, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

           

            Rezumat: Acest articol prezintă aspecte ale interdisciplinarității prin intermediul unei metode inovatoare de organizare a conținuturilor predării și învățării, oferind o imagine unitară asupra noțiunilor studiate în cadrul disciplinelor Educație tehnologică, Educație plastică, Biologie și care permite aplicarea cunoștințelor școlare, în diferite situații de viață.

            Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, Educație tehnologică, Educație plastică, Biologie, tehnici de lucru, deprinderi practice, necesități / trebuințe individuale, orientare profesională

 

            Abstract: The paper presents aspects of interdisciplinarity by means of an innovating method of arranging the contents of teaching and learning, offering an unitary image on the concepts studied in the framework of Technological education, Fine arts education and Biology classes and permits to apply the acquainted knowledge in different life situations.

            Key words: interdisciplinarity, Technological Education, Fine arts education, Biology, working techniques, practical skills, individual needs / necessities, professional guidance

 

 

 

3. APLICAȚII ALE POWERPOINT-ULUI

MS PowerPoint applications

 

Decan prof. univ. dr. ing. Adrian Dima, Universitatea Tehnic㠓Gh. Asachi” Iași, Facultatea de

Știința și Ingineria Materialelor Iași, ing. Dumitru Mihăescu, Facultatea de Textile-Pielărie Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol se prezintă un mod de utilizare a calculatorului în cadrul orelor de Educație tehnologică. Lecția “Structura materialului lemnos” poate fi predată elevilor claselor a V-a cu ajutorul calculatorului, având la bază metodele moderne de învățământ (algoritmizarea, instruirea programată, învățarea prin descoperire, studiul de caz). Fișa programată permite elevilor asimilarea rapidă a noilor cunoștințe.

Cuvinte cheie: Educație tehnologică, calculator, PowerPoint, metode moderne, instruirea programată, fișă programată

 

            Abstract: The paper presents one way of using the computer during the Technological Education classes. By means of the PC one can teach the pupils of the fifth grader the lesson “The Structure of Wooden Materials” based on modern methods (algorithmization, programmed education, learning by means of disclosing, case studies). The programmed forms allow the pupils a quick assimilation of the new knowledge.

            Key words: Technological Education, computer, PowerPoint, modern methods, programmed education, programmed forms

 

 

 

4. JOC CU DEȘEURI ȘI FANTEZIE

Play with waste materials and the power of imagination

 

metodist prof. Mariea Boz, metodist prof. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol se prezintă o modalitate de utilizare a materialelor plastice și a cartonului în orele de Educație tehnologică și Educație plastică. Elevii pot selecta materialele plastice și cartoanele, care servesc drept ambalaje ale unor produse alimentare, de îmbrăcăminte și încălțăminte, sau de altă natură, în scopul confecționării unor lucrări practice plane și spațiale.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, Educație plastică, materiale plastice, carton, proces tehnologic, operații tehnologice, produse

 

            Abstract: In this paper it is presented a method of plastics and cardboard utilization during Technological Education classes. Scholars may select plastics and cardboard sheets from food, clothing, footwear packaging, etc. and use them in 2D or 3D practical modeling.

            Key words: Technological Education, plastics, cardboard, technological process, technological action, products

 

 

 

5. DESPRE REPREZENTAREA PLANULUI UNUI CABINET

Drawing drafts of an office

 

prof. Cristina Musteață, Școala “Titu Maiorescu”  Iași

 

 

          Rezumat: Acest articol se referă la utilizarea editorului grafic MS Paint și prezentarea programului PowerPoint pentru lecția “Alcătuirea constructivă și dotarea școlii. Planul clasei, școlii și al altor instituții publice”. Elevii de clasa a V-a pot realiza cu ajutorul calculatorului planul clasei, al școlii sau al altor construcții, utilizând semnele convenționale deja studiate.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, Prietenul, meu calculatorul, PC, Paint, PowerPoint, semne convenționale, planul clasei

 

            Abstract: The paper is referring to the use of a PC  image editor (i.e. MS Paint) and a presentation software (MS PowerPoint) during the lesson “Constructive structure and endowment of a school. Drafts for the classroom, school and other public institutions”. Scholars from the 5th grade may draw their classroom, school or any other building’s draft by means of computer software and using conventional signs they have already studied. 

            Key words:Tehnological Education, My Friend - The computer, PC, Paint, PowerPoint, conventional signs, class draft

 

 

 

 

 

 

6. FIȘĂ TEHNOLOGICĂ

PENTRU PRODUSUL GULER DIN DOUĂ BUCĂȚI

Technological sheet for a two-part collar

 

prof. ing. Crenguța Ilașcu, Școala cu clasele I-VIII Șcheia, jud. Iași

 

 

          Rezumat: Plecând de la faptul că elevii trebuie să acumuleze cunoștințe teoretice și practice, acest articol tratează la nivelul ciclului gimnazial, clasificarea gulerelor și etapele de realizare a unui guler din două bucăți pentru bluze sau alt produs de îmbrăcăminte.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, produs, detalii ale produselor de îmbrăcăminte, tipuri de gulere, gulerul din două bucăți, fișă tehnologică

 

            Abstract: Taking in consideration  that pupils must gather theoretical knowledge and practical skills, the paper presents at gymnasium level a classification of collars and the steps of making a two-part collar for a blouse or other piece of clothing.

            Key words: Technological Education, product, clothing product constituent parts and details, types of collars, two-part collar, technological sheet.

 

 

 

7. TEHNICA MACRAMEULUI

Macramé technique

 

ing. Tatiana Harja, Membru al Fondului Plastic- U.A.P., prof. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

            Rezumat: În acest articol sunt prezentate materialele, instrumentele folosite în tehnica macrameului și tipurile de noduri (noduri simple, noduri fundamentale și variantele lor, noduri ornamentale, noduri de legătură), toate acestea fiind noțiuni importante în a cunoaște și executa diferite produse, având la bază tehnica macrameului.

            Cuvinte cheie: tehnica macrameului, materiale, instrumente, tipuri de noduri, modele, coșuleț, suport pentru ouă

 

            Abstract: This paper presents materials, tools and types of knots (simple, basic and variants, ornamental and linking knots) used in macramé technique basics in order to make handcrafted products.

            Key words: macramé technique, materials, tools, types of knots, models, pimple basket, egg support

 

 

 

8. MODELE DE TESTE

Test models

 

formator național prof. ing. Dumitru Purțuc, Colegiul “R. Wurmbrand” Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol sunt prezentate modele de teste (clasele V-VIII) care pot fi folosite în evaluarea continuă (formativă) și cumulativă (sumativă) a cunoștințelor asimilate de elevi la disciplina Educație tehnologică. Itemii obiectivi, semiobiectivi și subiectivi sunt elementele componente ale acestor teste.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, modele de teste, itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, itemi subiectivi

 

            Abstract: There are presented models of tests to be used for permanent (formative) and cumulative (summative) evaluation of the knowledge assimilated by 5th to 8th grade pupils during Technological Education classes. These tests are based on objective, semi-objective and subjective items.

            Key words:Technological Education, models of tests, objective items, semi-objective items subjective items

 

 

 

9. O NOUĂ EFICIENȚĂ A CERCURILOR PEDAGOGICE

New efficiency for pedagogical study circles

 

formator național prof. ing. Dumitru Purțuc, Colegiul “R. Wurmbrand”  Iași

formator județean prof. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

          Rezumat:  În acest articol se prezintă o nouă viziune privind modul de organizare și desfășurare a cercurilor științifico-metodice a cadrelor didactice ce predau disciplina Educație tehnologică.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, cerc științifico-metodic, metoda jocului de rol, fișă de observație a lecției, metoda învățării cu ajutorul modelelor, deprinderi practice, produse, expoziții

 

            Abstract: In this paper it is shown out a new vision concerning the manner of organizing and carrying on of scientifical and methodical study-circles for the teachers of Technological Education.

             Key words: Technological Education, scientifical and methodical study-circle, the method of playing a role, lesson observation sheet, learning by models, practical skills, products, exhibition.

 

 

Revista de Educație tehnologică nr. 1 / 2004

 

 

1. CARACTERISTICILE EDUCAȚIEI TEHNOLOGICE

CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION

 

prof. ing. Rodica Constantin, expert Consiliul Național pentru Curriculum

 

 

          Cuvinte cheie:

1. Educație pentru viață                                                     Ø gândire, logică

2. Cultură generală                                                 Ø imaginație, creativitate, inventivitate

3. Identitate națională                                                           Ø vise, năzuințe, idealuri

4. Integrare europeană                                                         Ø comunicare

5. Inserție socială                                                  Ø colaborare

6. Legalitate                                                                      Ø competiție

7. Moralitate                                                                      Ø muncă

8. Socializare                                                                    Ø documentare

9. Inițiere tehnologică                                                        Ø legătură teorie-practică

10. Descoperirea vocației                                     Ø estetică

 

Key words:

1. Education for life                                                        Ø thinking, logic

2. General education                                                          Ø imagination, creativity, inventiveness

3. National identity                                                 Ø dreams, aspirations, ideals

4. European integration                                                         Ø communication

5. Social insertion                                                  Ø collaboration

6. Legality                                                             Ø competition

7. Morality                                                             Ø work

8. Socialization                                                                  Ø gathering information

9. Technological initiation                                                Ø theory – practice link

10. Calling discovery                                                           Ø aesthetics

 

2. INSTRUIREA PROGRAMATĂ

PROGRAMMED TRAINING

 

metodist prof. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol este prezentată o modalitate modernă de predare (Instruirea programată) a unor cunoștințe din cadrul modulului de Gastronomie. Elevii vin în contact cu noile cunoștințe prin intermediul unor imagini concrete și formulări scurte, care stimulează gândirea și învățarea prin descoperire.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, Gastronomie, aranjarea mesei, tipuri de aranjare a mesei, elemente de decor a mesei

 

Abstract: The paper presents a modern manner of teaching Gastronomy module knowlwdge (programmed training). Pupils come into contact with the new knowledge by means of palpable images and short wording, stimulating thinking and learning by discovery.

Key words: Technological education, Gastronomy, laying of the table, table laying modes, table decoration elements

 

 

 

 

3. METODE ACTIVE UTILIZATE ÎN CADRUL ORELOR DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

ACTIVE METHODS DURING CLASSES OF TECHNOLOGICAL EDUCATION

 

metodist prof. ing. Rodica Daniela Tarța, Școala cu clasele I-VIII “Octavian Goga” Baia Mare

 

 

            Rezumat: În acest articol sunt prezentate câteva metode active ce pot fi aplicate în cadrul lecțiilor de Educație tehnologică. Mă refer la patru astfel de metode, definite și exemplificate pentru diferite module.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, metode active, învățare activă, metoda cubului, tehnica „Știu I Vreau să știu I Am învățat”, „Organizatorul grafic”, tehnica „Ciorchinelui”

 

Abstract: In this article I present a few active methods that can be applied during the Technology lessons. I refer to four of them that are defined and illustrated through examples for different topics and areas.

Key words: Technological Education, active methods, active learning, the cube method, „I know/I want to know/I’ve just learnt” technique, „Graphic organizer”, „Bunch” technique

 

 

 

4. PROIECT PE GRUPE

PROJECT ON GROUPS

 

prof. ing. Daniela Vlăduț, Școala “Colonel C-tin Langa” Miroslava, jud. Iași

 

 

Rezumat: Se prezintă o metodă complementară de evaluare și anume Proiectul pe grupe. Acesta este aplicat elevilor de clasa a VIII-a, Modulul “Tehnologia informației”, tema aleasă fiind realizarea unui sondaj. Etapele de lucru sunt: se stabilește componența grupelor, se stabilește subiectul sondajului pentru fiecare grupă, se stabilesc activitățile de lucru în cadrul fiecărei grupe, se stabilește rolul fiecărui elev în cadrul grupei, se alege un reprezentant care să prezinte ideile grupei, se finalizează activitatea desfășurată prin prezentarea unui raport.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, sondaj, chestionar, date, prelucrare, rezultate, informații, tabel de date, reprezentări grafice

 

Abstract: It is presented a complementary evaluation method that is Project on groups, and which is administered to 8th grade pupils during Information Technology module, on effecting a poll. Work steps: group organization, establishing the poll’s subject for each group, establishing working activities for each group, establishing each pupil’s role inside the group, choosing a representative to bring up group’s ideas, finalizing the deployed activity by presenting a report.

            Key words: Technological education, poll, questionnaire, data, processing, results, pieces of information, data table, graphical representation

 

 

 

5. PROCESE TEHNOLOGICE

TECHNOLOGICAL PROCESSES

 

metodist prof. ing. Lenuța Mihăescu, Școala 23 “Titu Maiorescu” Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol sunt prezentate procesele tehnologice de filare, țesere, de realizare a tricoturilor, nețesutelor, de confecționare a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte și a blănurilor. Aceste procese tehnologice sunt tratate astfel încât să fie accesibile elevilor clasei a VI-a.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, procese tehnologice, filare, țesere, tricotare, nețesute, îmbrăcăminte, încălțăminte, blănuri

 

Abstract: In this paper there are presented the technological processes of spinning, weaving, nonwovens production, knitting, apparel, footwear and furs manufacturing, at an accessible level for the 6th grade pupils.

            Key words: Technological Education, technological processes, spinning, weaving, knitting, nonwovens, apparel, footwear, furs

 

 

 

6. APLICAȚII PRACTICE

PRACTICAL APPLICATIONS IN HANDICRAFTWARES

 

prof. ing. Ilașcu Crenguța, Școala Șcheia, jud. Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol sunt descrise procesele tehnologice de execuție a unor produse decorative, utilizând diferite materiale textile despre care elevii claselor a VI-a s-au familiarizat în cadrul orelor cu caracter teoretic.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, produse decorative, procese tehnologice, țesături, tricoturi, nețesute, accesorii, ață de cusut

 

Abstract: The paper describes the technological processes of manufacturing decorative handicraft wares, using different textile materials, pupils from the 6th grade already being acquainted with during theoretical classes.

            Key words: Technological education, decorative handicraft wares, technological processes, fabrics, knittings, nonwovens, accessories, sewing thread

 

 

 

 

 

7. FANTEZIE ȘI CREATIVITATE

FANTASY AND CREATIVITY

 

prof. ing. Flavia Chiru, Școala “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, jud. Iași

 

 

          Rezumat: În cele ce urmează vor fi prezentate câteva produse realizate în cadrul orelor de Educație tehnologică și de opțional intitulat “Mâini dibace”. Pe parcursul realizării lor s-a avut în vedere atât valorificarea unor materiale refolosibile, dezvoltarea unor abilități practice ale elevilor cât și aplicarea interdisciplinarității.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, opțional, materiale refolosibile, abilități practice, îndemânare, interdisciplinaritate, creativitate

 

Abstract: In what follows there will be presented handicrafted products obtained during the classes of Technological education and Optional activities named “Skilled hands”. During manufacturing, it was taken in consideration both taking advantage of reusable materials and developing pupils’ practical skills as well as applying interdiscilinarity.

            Key words: Technological education, optional activities, reusable materials, practical skills, dexterity, interdisciplinarity, creativity

 

 

 

8. IKEBANA SAU ARTA ARANJĂRII FLORILOR

IKEBANA – ART OF FLORAL ARRANGEMENT

 

prof. Claudia Vorniceanu, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași

 

 

          Rezumat: Ikebana, arta japoneză a aranjării florilor, pornește din dorința umanității de a capta, interpreta și păstra frumusețea vie a florilor, spre a se bucura pe sine și pe ceilalți și a le mărturisi sentimentele. Florile sunt așezate cu măiestrie în vase de ceramică, bronz sau bambus creând o atmosferă plăcută, primitoare.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, Tehnologii agricole, flowers arrangement, ikebana

 

Abstract: Ikebana, the Japanese art of floral arrangement, comes out from the will of humanity to collect, explain and preserve the living beauty of the flowers, for self and others gladden and to declare them its feelings. The flowers are matershiply arranged in ceramic, bronze and bamboo bowls, creating a soft and hospitable environment.

            Key words: Technological education, Agricultural technologies, floral arrangement, ikebana

 

 

 

9. EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ ȘI CALCULATORUL (I)

TECHNOLOGICAL EDUCATION AND COMPUTERS

 

prof. Cristina Musteață, Școala Runcu - Țibana, jud. Iași

 

 

Rezumat: În acest articol se prezintă o altă modalitate de utilizare a procesorului de texte MSWord și a editorului grafic Paint în cadrul lecțiilor de Educație tehnologică. Exemplele de activități de predare/învățare prezentate țin cont de modulele studiate, numărul de ore și dotarea școlii.

Cuvinte cheie: Educație tehnologică, activități de predare / învățare, PC, MSWord, Paint, Excel

 

Abstract: In this paper is presented another way of using text processor MSWord and imaging editor Paint during the Tehnological Education lessons. The examples of teaching/learning activities which are presented take into consideration the studied modules, number of hours and endowment of the school.

Key words: Tehnological Education, teaching / learning activities, PC, MSWord, Paint, Excel

 

 

 

10. O NOUĂ VIZIUNE PRIVIND SUBIECTELE PENTRU OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

A NEW VISION REGARDING THE SUBJECTS FOR THE

TECHNOLOGICAL EDUCATION OLYMPICS

 

formator județean prof. dr. ing. Dumitru Purțuc, Liceul “Dumitru Murgu” Iași

 

 

          Rezumat: Conținutul articolului face referiri la o mai bună relaționare a obiectivelor programei școlare de Educație tehnologică cu modalitățile de alegere a probelor practice din cadrul olimpiadelor școlare județene și naționale, la această disciplină. Plecând de la faptul, că prin această disciplină se realizează orientarea profesională a elevilor de gimnaziu, alegerea probelor practice trebuie să ofere mai multă libertate de creație și mai puține constrângeri.

Cuvinte cheie: Educație tehnologică, olimpiadă, probă teoretică, probă practică, abilități, deprinderi practice, creativitate

 

Abstract: The contents of the paper refer to better relationship the objectives of the Technological education curricula and the modalities of selecting practical skill tests for districtual and national Olympics. Setting out that this subject of education helps gymnasium pupils find out their way on   professional directing, making a good choice of practical skills examination must offer more liberty onto creation and less constraints.

Key words: Technological education, olympics, theoretical test, practical test, competences prsctical skills, creativity

 

 

 

11. EFICIENȚĂ ÎN APLICAREA METODELOR DIDACTICE

EFFICIENCY IN IMPLEMENTING DIDACTICAL METHODS

 

formator județean prof. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol este prezentată o lecție model prin care se evidențiază modul în care se poate utiliza metoda învățării cu ajutorul modelelor în cadrul unui cerc pedagogic al profesorilor ingineri de Educație tehnologică. Obiectivul  fundamental al lecției fiind formarea deprinderilor de a utiliza firele de cânepă în vederea realizării unor structuri textile decorative și analizei acestora după diferite criterii.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, eficiență, cerc pedagogic, lecție model, metoda învățării cu ajutorul modelelor, fișă de observare a lecției, feed-back, optimizare

 

Abstract: In this paper one presents an example lesson showing out one manner of using the method of learning by means of patterns during a debating pedagogical circle for Technological Education teaching engineers. The essential aim of the lesson consists in educating the skills in using common hemp yarns to make decorative textile structures and to analyze them by specific criteria.

Key words: Technological education, efficiency, debating pedagogical circle, example lesson, method of learning by means of patterns, lesson observation sheet, feed-back, optimization

 

 

 

 

 

Revista de Educație tehnologică nr. 2 / 2004

 

 

1.      PROIECTAREA DIDACTICĂ

DIDACTICAL PLANNING

 

Conf. univ. dr. Mihai Stanciu, U.Ș.A.M.V.- D.P.P.D. Iași

Metodist prof. dr. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

                                Rezumat: Comunicarea abordează, dintr-o perspectivă curriculară, problematica proiectării didactice. Se valorifică, mai întâi, conceptul de situație de instruire, subliniindu-se implicațiile de ordin didactic ale acestuia. De asemenea, sunt evidențiate avantajele de ordin didactic ale abordării sistemice a curriculumului școlar: interdependența dintre componentele curriculumului (obiective, conținuturi, strategii de predare-învățare, moduri și forme de organizare, metode și instrumente de evaluare). Oferim, din această perspectivă, repere teoretice ale proiectării la diferite niveluri.

Cuvinte cheie: proiectare didactică, situație de instruire, algoritm, niveluri, proiectul didactic

 

                        Abstract: The essay deals with the problematic of didactical planning from a curricular perspective. Firstly it is turned to a good account the concept of teaching situation, emphasizing its implications of didactical nature. There are also pointed out didactical nature advantages of the sistemic dealing with the scholastic curricullum: interdependence between curricullum components (objectives, contents, teaching / learning strategies, manners and forms of organization, methods and evaluation tools). From this perspective, we offer theoretical guide marks for planning at different levels.

            Key words: didactical planning, training situation, algorithm, levels, didactical project

 

 

 

2. PREDAREA-ÎNVĂȚAREA MODERNĂ A MODULULUI „TEHNOLOGII AGRICOLE”

MODERN TEACHING & LEARNING OF “AGRICULTURAL TECHNOLOGIES“ MODULE

 

Metodist prof. dr. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

Conf. univ. dr. Mihai Stanciu, U.Ș.A.M.V.- D.P.P.D. Iași

 

 

                   Rezumat: În această lucrare este prezentată o modalitate modernă de predare (Instruirea asistată de calculator-Power Point) a unor cunoștințe din cadrul modulului “Tehnologii agricole” ce se studiază la disciplina Educație tehnologică, clasa a VI-a. Lecția “Grupe de plante”din unitatea de învățare”Cultivarea plantelor” poate fi predată elevilor cu ajutorul calculatorului, având la bază metodele moderne de învățământ (algoritmizarea, instruirea programată, învățarea prin descoperire, studiul de caz). Elevii vin în contact cu noile cunoștințe prin intermediul unor imagini concrete și formulări scurte, care stimulează gândirea și învățarea prin descoperire. Fișa programată permite elevilor asimilarea rapidă a noilor cunoștințe.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, predare-învățare, calculator, instruire programată, algoritmizare, studiul de caz, PowerPoint, tehnologii agricole

              

                   Abstract: The paper presents a modern manner of teaching (Computer Assisted Teaching by aid of PowerPoint) knowledge in the framework of “Agricultural Technologies” module studied at Technological Education classes, in the sixth grade. By means of the PC one can teach pupils the lesson „Groups of Plants” part of the learning unit „Plants growing” using techniques based on modern methods (algorithmization, programmed education, learning by means of discovery, case studies). Pupils come into contact with the new knowledge by means of palpable images and short wording, stimulating thinking and learning by discovery. The programmed forms allow the pupils a quick assimilation of the new knowledge.

            Key words: Technological Education, teaching – learning, personal computer (PC), programmed training, algorithmization, case study, PowerPoint, agricultural technologies

 

 

3. CERCUL “MICII CREATORI”

THE CIRCLE “SMALL CREATORS“

                                                                       

Formator județean prof. dr. ing. Dumitru Purțuc, Liceul “Dumitru Murgu” Iași

 

 

          Rezumat: Acest articol evidențiază prima programă școlară pentru Cercul „Micii creatori” ce se poate înscrie în sfera activităților extracurriculare ale disciplinei Educație tehnologică. Introducerea noțiunilor de creație în activitățile cercurilor destinate elevilor de gimnaziu înseamnă un pas spre atingerea idealului educativ, ce realizează joncțiunea între ceea ce este și ceea ce trebuie să devină omul care se ocupă de tehnică prin procesul educației.

Cuvinte cheie: Educație tehnologică, programă școlară, activitate extracurriculară, creație tehnică, ciclul gimnazial

 

          Abstract: This paper emphasizes the first scholastic curriculum for the pupils’ circle “Small creators”, which may be placed between extracurricular activities of Technological education. Introduction of creation concepts during the circles for gymnasium pupils represents another step towards attaining the educational ideal, making the junction between what is and what has to become the one who deals with technics through the education process.

            Key words: Technological education, scholastic curriculum, extracurricular activities, technical creation, gymnasium level

 

 

 

4. PROCEDEU DE REPREZENTARE GRAFICĂ A CREAȚIILOR VESTIMENTARE

METHOD FOR PLOTTING FASHION FIGURES

 

Conf. dr. ing. Mioara Crețu, Universitatea Tehnic㠓Gh. Asachi” Iași, Facultatea de Textile – Pielărie Iași

prof. ing. Loredana Elena Popa (Balașanu), Liceul Industrial nr. 6, Comănești – Bacău

 

 

Rezumat: Articolul prezintă o modalitate de desenare a modelelor din designul vestimentar în cadrul orelor de Educație tehnologică.

Cuvinte cheie: Educație tehnologică, desenarea unei schițe, desenul final

 

Abstract: The paper presents one way of drawing fashion design during Technological Education classes.

Key words: Technological Education, drawing of fashion figure, tracing paper, finished sketch

 

 

5. FIZICĂ ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

PHYSICS AND TECHNOLOGICAL EDUCATION

 

prof. Balan Doina-Corina, Școala “Titu Maiorescu” Iași

prof. Balan Gheorghe, Grup Școlar Tehnic Căi Ferate Iași

 

 

Rezumat: Fizica și Educația tehnologică sunt indisolubil legate. Tehnologia se bazează pe cunoștințe de fizică care la rândul lor au aplicații în tehnologie. Noutățile din domeniul fizicii includ inevitabil progrese ale tehnologiei, ceea ce determină progresul omenirii.

Cuvinte cheie: Fizică, Educație tehnologică, interdisciplinaritate, programă școlară, obiective, cunoștințe

 

Abstract: Physics and Technological Education are indissolubly related. Technology is based on physics knowledge which at their turn have applications on technology. News in physics inevitable include technological progress leading to humanity’s progress.

            Key words: Physics, Technological education, interdisciplinarity, scholastic curricullum, objectives, knowledge

 

 

 

6. CRITERII DE NOTARE

EVALUATION CRITERIA

 

prof. ing. Mirela Enache, Școala “Aron Vodă”, jud. Iași

                prof. ing. Daniela Vlăduț, Școala “Col. C-tin Langa” Miroslava, jud. Iași

 

 

Rezumat: Utilizarea unor criterii unice de notare este necesară pentru ca notele acordate de către cadrele didactice să reflecte același nivel de cunoștințe și de competențe al elevilor, indiferent de școală, apreciați prin aceeași metodă de evaluare.

Cuvinte cheie: Educație tehnologică, criterii de notare, clasa a VIII-a, modele de teste, evaluare sumativă

 

Abstract: The use of single evaluation criteria becomes necessary in order to marks given by teachers really reflect the same level of pupil’s knowledge and competence, evaluated by the same method and disregarding the school.

Key words: Technological education, evaluation criteria, 8th grade, test models, summative evaluation

 

 

 

7. EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ ȘI CALCULATORUL (II)

TECHNOLOGICAL EDUCATION AND THE PC (II)

 

prof. Cristina Musteață, Școala Runcu - Țibana, jud. Iași

 

 

          Rezumat: În acest articol se prezintă un mod de utilizare a procesorului de text MSWord și a editorului grafic Paint în cadrul lecțiilor de Educație tehnologică. Exemplele de activități de învățare prezentate țin cont de modulul studiat, numărul de ore și baza materială a școlii.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, activități de învățare, PC, MSWord, Paint, Excel

         

          Abstract: In this paper is present a mode of using text processor MSWord and imaging editor Paint in the Tehnological Education lessons. The exemples of learning activities that are presented keep account of studied module, number of hours and endowment of the school.

            Key words: Technological Education, learning activities, PC, MSWord, Paint, Excel

 

 

 

8. DESPRE CEREALE- GRÂUL ȘI PORUMBUL

          ABOUT CEREALS- WHEAT AND MAIZE

 

Prof. Claudia Vorniceanu, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iași

 

 

            Rezumat: Grâul și porumbul sunt cele mai cunoscute și cultivate plante din grupa cerealelor. Grâul se cultivă astăzi pe cele mai întinse suprafețe de pe glob, pentru pâine și alte produse de panificație sau pentru prepararea pastelor. Porumbul este folosit atât în consumul uman, reprezentând astăzi hrana de bază a oamenilor din America Centrală, America de Sud  și Africa, dar și la furajarea animalelor. El mai servește, de asemenea, drept întăritor la prepararea de budinci, sosuri și chiar cleiuri.

            Cuvinte cheie: Educație tehnologică, Tehnologii agricole, cereale, grâul, porumbul

 

            Abstract: Wheat and maize are the most known and cultivated plants from the group of cereals. Wheat is cultivated on wide areas on the globe for the production of bread, bakeries, pasta. Maize is used for human food, being a basic element for people in Central and Southern America, and Africa, as well as animal feeding, hardener for puddings and sauces and even clays.

            Key words: Technological education, Agricultural technologies, cereal, grain, maize (Indian corn)

 

 

 

9. PROIECTAREA CALENDARISTICĂ ȘI PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE (CLASA a V-a)

PLANNING BY SCHEDULE AND BY LEARNING UNITS (5TH GRADE)

 

Formator județean prof. dr. ing. Lenuța Mihăescu, Școala “Titu Maiorescu” Iași

 

 

            Rezumat: În acest articol se prezintă planificarea calendaristică și proiectarea unităților de învățare la disciplina Educație tehnologică, clasa a V-a. Planificarea calendaristică este un instrument care asigură un demers didactic corelat cu capacitățile elevilor. Unitatea de învățare poate fi proiectată pentru una sau mai multe ore, este coerentă din punct de vedere al obiectivelor vizate, unitară din punct de vedere al conținutului, desfășurată în mod continuu pe o perioadă de timp și finalizată prin evaluare.

Cuvinte cheie: Educație tehnologică, programa școlară, planificarea calendaristică, proiectarea unității de învățare, clasa a V-a

 

            Abstract: The paper presents the use of scheduled planning and design of learning units for the 5th grade Technological Education. Scheduled planning is a tool which provides the didactical measures correlated with pupils’ capability. The learning unit may be designed for one or more classes, has to be coherent in what concerns the aimed objectives, unitary in contents, developed continously for teh specified duration and finalized by evaluation.

Key words: Technological education, scholastic curriculum, scheduled planning, learning unit planning